Викладацький склад

Загороднюк Андрій Васильович – доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи, завідувач спільної з Інститутом прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України Лабораторії нелінійного функціонального аналізу.

Народився 09.07.1967 р. в м. Винники, Львівської області.

Закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка у 1993 р. за спеціальністю «Математика та інформатика».

Навчався в аспірантурі Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (м. Львів).

Захистив у 1997р. дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 – «математичний аналіз» на тему «Умови неперервності поліноміальних операторів та структура ядра поліноміальних функціоналів на банахових просторах».

У 2007 році захистив докторську дисертацію на тему «Простори та алгебри поліноміальних і аналітичних відображень на банахових просторах».

Головний редактор журналу “Карпатські математичні публікації” http://journals.pu.if.ua/index.php/cmp

Співголова редакційної колегії журналу “Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University” http://journals.pu.if.ua/index.php/jpnu

Забезпечує викладання нормативного курсу «Функціональний аналіз» та спеціальних курсів.

Наукові інтереси: нескінченновимірний комплексний аналіз, алгебри аналітичних функцій, теорія банахових просторів.

 

Шарин Сергій Володимирович – доктор фізико-математичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи. Народився 3 травня 1972 року в місті Миколаїв, Львівської області.

У 1994 році закінчив з відзнакою механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «математика».

Навчався в аспірантурі Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України (м. Львів). У 1997 р. у Львівському державному університеті імені Івана Франка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 – «математичний аналіз» на тему «Функціональне числення для генераторів сильно неперервних напівгруп над банаховими просторами у згорткових алгебрах розподілів Шварца».

З 1997 до 1999 року працював в Інституті прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України у відділі функціонального аналізу.

З 1999 року працює в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. У 2002 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри математичного аналізу і прикладної математики.

Впродовж 2006-2010 р.р. – заступник декана факультету математики та інформатики. Пройшов стажування у закордонних університетах: Жешівський університет, м. Жешів, Польща (2009, 2010), Університет Лілль-1, м. Лілль, Франція (2011).

У 2013 році закінчив докторантуру при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

У 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук.

Читає курс математичного аналізу для студентів спеціальності «математика». Є членом редколегій наукових журналів «Карпатські математичні публікації», «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University», «Creative Mathematics and Informatics».

Наукові інтереси: поліноміальні (ультра)розподіли в нескінченновимірному функціональному аналізі, функціональне числення для генераторів напівгруп операторів та напівгруп розподілів, теорія гіперфункцій та її узагальнення.

 

Копач Михайло Іванович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри.

Народився у 1950 р. в с. Верхній Струтин, Рожнятівського району, Івано-Франківської обл.

Закінчив Івано-Франківський державний педагогічний інститут у 1971 р. за спеціальністю «Математика».

Навчався в аспірантурі при Київському державному педагогічному інституті ім. М. Горького.

Захистив у 1987 р. кандидатську дисертацію на тему «Двосторонні інтегральні нерівності та двосторонні ітераційні процеси».

З 1988 р. старший-викладач, а з 1993 р. – доцент кафедри.

Керівник проблемної групи «Наближені методи розв’язування диференціальних рівнянь»

Забезпечує викладання нормативних курсів: «Математичний аналіз», та спеціального курсу «Інтегральні нерівності та їхнє застосування».

Наукові інтереси: двосторонні операторні нерівності і їхнє застосування в якісній та кількісній теорії операторних рівнянь, методи ітеративного агрегування та їхні агрегаційно-ітеративні узагальнення в зв’язку з проблемами декомпозиції прикладних задач і розпаралеленням обчислювальних схем

 

Філевич Петро Васильович народився 21 червня 1970 року в с. Яструбичі Радехівського району Львівської області. У 1985 році закінчив Ястубичівську восьмирічну школу, а в 1987 році  Корчинську середню школу, після чого поступив на математичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка, який закінчив у 1993 році. З липня 1988 року по серпень 1989 року проходив службу в армії.

У 1993-2000 роках працював вчителем математики Львівської академічної гімназії при державному університеті “Львівська політехніка”. Паралельно навчався в аспірантурі на кафедрі теорії функцій і теорії ймовірностей механіко-математичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка (1993-1996 рр.), захистив кандидатську дисертацію (1997 р.) і працював за сумісництвом на посадах асистента і доцента згаданої кафедри.

В липні 2000 року був обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей Львівського національного університету ім. Івана Франка. На цій посаді працював у 2000-2002 та 2005-2008 роках, у 2002 році отримав вчене звання доцента.

У 2002-2005 роках – докторант кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей Львівського національного університету ім. Івана Франка. З травня 2008 року – доктор фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз. Докторську дисертацію захистив 8 листопада 2007 року у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

З вересня 2008 року – завідувач кафедри інформаційних систем менеджменту Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького, з вересня 2012 року – професор кафедри математичного і функціонального аналізу ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника”, а з вересня 2013 року – завідувач кафедри інформаційних технологій ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника”.

Філевич П.В. є членом спеціалізованої вченої ради К 20.051.09 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника”, а також членом редколегій наукових журналів “Карпатські математичні публікації” і “Studia i Materiały Informatyki Stosowanej”. Під його керівництвом захищено дві кандидатські дисертації.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Наукові інтереси: Застосування методів комплексного аналізу в комп’ютерних науках. Асимптотичні властивості аналітичних і випадкових аналітичних функцій.

 

Малицька Ганна Петрівна – кандидат фізико-матемаичних наук, доцент.

Народилася у 1947 р. в с. Бабинці, Борщівського р-ну, Тернопільська обл.

У 1970 р.закінчила Чернівецький державний університет за спеціальністю «Математика». Навчалась в аспірантурі при Київському педагогічному інституті ім. М. Горького. Захистила у 1973 р. кандидатську дисертацію на тему «Вивчення одного класу вироджених параболічних рівнянь». З 1975 р. – доцент кафедри.

Керівник гуртка “Вибрані питання якісної теорії диференціальних рівнянь з частинними похідними”

Забезпечує викладання нормативного курсу «Математичний аналіз» та спеціальних курсів: «Параболічні системи і параболічні крайові задачі», «Операційне числення та його застосування».

Наукові інтереси: вироджені параболічні рівняння та системи рівнянь типу Колмогорова, проблеми моделювання випадкових процесів

 

Федак Іван Васильович – кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Народився у 09.01.1958 р. с. Парище, Надвірнянського району, Івано-Франківської обл.

Закінчив Івано-Франківський педагогічний інститут ім. В. Стефаника у 1979 р. за спеціальністю «Математика».

Навчався в аспірантурі при Інституті математики Академії наук УРСР. Захистив у 1988 р. кандидатську дисертацію на тему «Про коректну розв’язаність задачі Коші для диференціально-операторного рівняння четвертого порядку в гільбертовому просторі». З 1989 р. – доцент кафедри.

Відмінник освіти України, Соросовський вчитель.

Керівник проблемної групи для студентів з розв’язування задач підвищеної складності.

З 1990 р. член журі Всеукраїнської олімпіади з математики, з 2006 р. член журі Всеукраїнських турнірів юних математиків.

Забезпечує викладання нормативних курсів: «Теорія міри та інтеграла Лебега», «Наближені методи розв’язання прикладних задач» «Функціональний аналіз» та спеціальних курсів: «Інтегральні рівняння», «Функціональні рівняння», «Задачі підвищеної складності», «Додаткові розділи функціонального аналізу».

Наукові інтереси: крайові задачі для операторно-диференціальних рівнянь, нестандартні підходи до розв’язування олімпіадних задач.

 

Соломко Андрій Васильовичкандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник декана з навчально-методичної роботи факультету математики та інформатики.

Народився 20.02.1980 р. в смт. Ланчин, Надвірнянського р-ну, Івано-Франківської обл.

Закінчив Прикарпатський університет ім. В. Стефаника у 2002 р. за спеціальністю «Математика».

Навчався у аспірантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Захистив у 2009 р. кандидатську дисертацію на тему «Операторне перетворення Фур’є-Лапласа в класах узагальнених функцій».

Забезпечує викладання нормативних курсів: «Математичний аналіз», «Функціональний аналіз» та спеціальних курсів «Операторне числення» і елементи теорії функцій»

Наукові інтереси: операторне числення в просторах ультрарозподілів класу Жевре, функціональне числення для генераторів n-параметричних (C0)-напівгруп операторів в різних просторах узагальнених функцій, теорія інформації та методи її кодування.

 

Марцінків Марія Володимирівна – кандидат фізико-математичних наук, викладач кафедри.

Народилася 14.11.1985 року в с.Угорники Коломийського району, Івано-Франківської області.

Закінчила ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у 2008 р. за спеціальністю «Математика».

Навчалася у аспірантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Захистила у 2011 р. дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз на тему «Глобальна лінеаризація нелінійних відображень на топологічних векторних просторах».

Забезпечує викладання нормативних курсів «Математичний аналіз»,  «Функціональний аналіз» та спеціальних курсів “Фінансова математика”, “Фінансова економіка”, “Прикладний нелінійний аналіз”.

Наукові інтереси: ліпшицеві відображення, мультилінійні відображення, вільні банахові простори, тензорні добутки.

 

Кравців Вікторія Василівна – кандидат фізико-математичних наук, викладач кафедри.

Народилася 30.01.1987 р у с Спас, Рожнятівського р-ну, Івано-Франківської обл.

Закінчила ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у 2009 р. за спеціальністю «Математика».

Навчалася у аспірантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Захистила у 2012 р. дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз на тему «Симетричні аналітичні функції на добутках банахових просторів».

Забезпечує викладання нормативних курсів «Математичний аналіз» та «Функціональний аналіз».

Наукові інтереси: дослідження алгебри блочно-симетричних аналітичних функцій та їх спектру

 

Василишин Тарас Васильович – кандидат фізико-математичних наук, викладач кафедри.

Народився у 1989 р у с. Чорний Потік, Надвірнянського р-ну, Івано-Франківської обл.

Закінчив у 2011 р. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за спеціальністю «Математика» та Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича  за спеціальністю «Фізика».

Навчався у аспірантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Захистив у 2013 р. дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз на тему «Гомоморфізми та ідеали в алгебрах диференційовних функцій на банахових просторах».

Забезпечує викладання нормативних курсів «Математичний аналіз» та «Функціональний аналіз» та спеціальних курсів «Прикладні математичні пакети», «Нелініний аналіз», «Додаткові розділи математичного аналізу».

Наукові інтереси: аналітичні функції на нескінченновимірних просторах

Івасюк Іван Ярославович – кандидат фізико-математичних наук, викладач кафедри

Народився у 1983 р. у селі Клубівці Івано-Франківської області.

У 2000 р. закінчив місцеву школу та вступив на механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на спеціальність «математика».

У 2006 р. вступив до аспірантури цього вузу. Під час навчання у аспірантурі здобув другу вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» у Інституті післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Захистив у 2010 р. кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.01.01 математичний аналіз на тему «Спектральна теорія узагальнених ермітових якобієвих операторів».

Забезпечує викладання нормативних курсів «Математичний аналіз», «Вища математика», «Теорія ймовірності» та спеціальних курсів «Спектральна теорія операторів», «Математичні основи страхування».

Наукові інтереси: теорія ермітових та самоспряжених операторів, теорія якобієвих матриць, узагальнені самоспряжені оператори

 

Веркалець Надія Богданівнастарший лаборант кафедри, аспірант за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Народилася у 24.02. 1988 р у м. Івано-Франківськ.

Закінчила ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у 2010 р. за спеціальністю «Математика». У 2012 році закінчила Центр післядипломної освіти та довузівської підготовки при ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та здобула кваліфікацію «бухгалтер-економіст».

Навчається у аспірантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Тема кандидатської дисертації: «Оператори у просторі аналітичних функцій на банахових многовидах».

Наукові інтереси: оператори у просторі аналітичних функцій на банахових многовидах, лінійні підпростори у ядрах поліномів. на банахових просторах

 

Патра Марія Ігорівна – викладач кафедри, аспірант за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Народилася у 1989 р у с. Угринів на  Тенопільщині.

Закінчила ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у 2011 р. за спеціальністю «Математика».

Навчалася в аспірантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Тема кандидатської дисертації: «Функціональне числення в класі гіперфункцій Сато».

Забезпечує викладання нормативних курсів «Математичний аналіз» та «Функціональний аналіз», «Теорія функцій комплексної змінної» та спеціального курсу «Додаткові розділи математичного аналізу».

Наукові інтереси: узагальнені функції, гіперфункції, функціональне числення.

 

 

Приймак Галина Миколаївна – викладач кафедри, аспірант за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Народилася 1990 року в с. Пшеничники Тисменицького району Івано-Франківської області.

Закінчила ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у 2012 році за спеціальністю «Математика».

Навчалася в аспірантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Тема кандидатської дисертації: «Структура множини гомоморфізмів деяких алгебр аналітичних функцій на банахових просторах».

Наукові інтереси: банахові алгебри,  аналітичні функціі та гомоморфізми на банахових просторах.